Inspector de integritate

25 ianuarie 2024

Autoritatea Naţională de Integritate

anunţă, începând cu data de 25 ianuarie 2024, concurs

pentru suplinirea a 3 funcţii de inspector de integritate

Scopul general al funcţiei:

Realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricţiilor și limitărilor.

 Sarcinile funcţiei:

 1. Controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
 2. Soluționarea conflictelor de interese;
 3. Constatarea contravențiilor, examinarea cauzelor contravenționale și aplicarea sancțiunilor contravenționale;
 4. Facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

 Condiţiile de participare la concurs:

 Condiţii de bază:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat în condițiile legii;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 11. are o reputaţie ireproşabilă;
 12. nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

Cerințe specifice:

  1. are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
  2. studii superioare juridice sau economice;
  3. nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
  4. are o reputaţie ireproşabilă;
  5. nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
  6. nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice.

 Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a reglementărilor internaţionale în domeniul de activitate a autorității;
 • Cunoştinţe profunde în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, management eficient a riscurilor şi a conflictelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, spirit de iniţiativă și curaj, creativitate, diplomaţie, flexibilitate, rezistentă la efort sporit, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 ***

Persoanele interesate

pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, personal, dosarul de participare la concurs, care va conţine:

Documente de bază: 

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, alte acte care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);

Documente suplimentare: 

 1. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 2. declarație de integritate pe proprie răspundere;
 3. declarația de avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale;
 4. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:

a) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;

c) nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.

 1. declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
 2. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;
 4. declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;
 5. chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;
 6. 2 poze 3x4.

 * Copiile documentelor prezentate se certifică de către candidat, pe proprie răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

** Certificatul medical poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de cel mult 10 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

 

Formulare necesare accesează AICI

Formularul declarației de avere și interese personale accesează AICI

 

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 16.02.2024, ora 17.00

Adresa – MD-2005, Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Persoane de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23

                                      Viorica Cabac,           tel. 022 820 605; 068 10 10 36

 

Bibliografia concursului:

Acte normative

 1. Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (Cartea întâi Dreptul material, Titlul I Partea generală, Titlul II Partea specială: Capitolul XVI Contravenții ce afectează activitatea autorităților publice; Cartea a doua Procesul contravențional, Titlul I Dispoziții generale Capitolul III Autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale).
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;
 3. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 4. Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
 5. Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 6. Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;
 7. Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative;
 8. Legea nr.148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public;
 9. Programul național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028.

Surse de informare

 1. Pagina web a Autorității Naționale de Integritate (https://ani.md/);
 2. Registrul de Stat al actelor juridice ale Republicii Moldova (https://www.legis.md/#).